{d}Zum Geburtstag
viel {a}Glück, zum Gebur...
viel {d}Glück, zum Geburtstag
lieber {g}Rico, zum Ge{d}burtstag
{a}viel {d}Glück! Here we are: happy
birthday to {a}you, happy birthday to {d}
you, happy birthday, dear {g}Rico, happy
{d}birthday {a}to {d}you! And now Americo:
tanti auguri a {a}te, tanti auguri a {d}te, tanti
auguri ni{g}pote, tanti au{d}guri {a}a {d}noi...

31/01/2016