Nach 'em 35-jährige' Klasse'träffe'

I' de' {c}Bez, i' de' {a-}Bez, do {d7}sin'
mir {g7}dihai', iu{c}hee, iu{a-}haii, iu{d7}haii... {g7}
Wie bitte? A'h, {c}jo, scho' {a-}lang nöme{d7g7} - Genau.

Mo{c}mänt schnäll, {a-d7g7} waisch no', {c}wel'es {a-}Lied mir
{d7}g'lernt {g7}händ? Jo, {c}klar, 's {a-}erschte ond {d7}ainzige {g7}Lied,
das i' no' {c}'uswendig ond so{a-}gar 'uf {d7}Französisch {g7}cha'! {ca-d7g7}

'{c}Trois esqui{a-}mos, au{d7}tour d'un brasé{g7}ro, {c}écoutez...'

{g7}Hei, mir chönn' sogar no' {c}singe'{a-d7g7}. Jo, scho',
aber nöme' {c}15 sondern {a-}5{d7}1... {g7}Jo, aber n'it
d'Ghitarre{ca-d7g7}. A'so, guet. Liebi {c}Fröndinne' ond
{a-}Frönde{d7g7}, mir sind jo {c}wörkli' in {a-}Form gsi &
{d7}händ au' {g7}g'lernt; wie {c}jetz' no' schnäll, {a-}sorry!{d7g7c}

12/10/2013 & 11/12/2014